Thông báo dành cho những người có khả năng Anh ngữ hạn chế

Thông báo dành cho những người có khả năng Anh ngữ hạn chế

Nếu quý vị có khó khăn trong việc hiểu Anh ngữ thì quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các thông tin của Bộ dành cho công chúng. Các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ này đều miễn phí. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ phiên dịch hay thông dịch, xin vui lòng gọi số 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327), TTY: (800) 877-8339 TTY / ASCII (American Standard Code For Information Interchange), hoặc email: Ed.Language.Assistance@ed.gov.

Hoặc viết thư gởi đến:

U.S. Department of Education
Information Resource Center
LBJ Education Building
400 Maryland Ave., S.W.
Washington, DC 20202