Paunawa sa mga Taong Limitado ang Kaalaman sa English

Paunawa sa mga Taong Limitado ang Kaalaman sa English

Kung nahihirapan kayong maintindihan ang English maaari kayong humingi sa nagbibigay ng mga tulong na serbisyo kaugnay ng wika, ng impormasyon ng Kagawaran na nakalaan sa publiko. Ang mga tulong na serbisyo kaugnay ng wika ay libre. Kung kailangan ninyo ng dagdag na impormasyon tungkol sa mga serbisyo kaugnay ng pagpapaliwanag o pagsasalin, mangyari lamang tumawag sa 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327), TTY: (800) 877-8339 TTY / ASCII (American Standard Code For Information Interchange), o mag-email sa: Ed.Language.Assistance@ed.gov.

O sumulat sa:

U.S. Department of Education
Information Resource Center
LBJ Education Building
400 Maryland Ave., S.W.
Washington, DC 20202