International VSA Festival Exhibit 6-7-10

International VSA Festival Exhibit 6-7-10